ระบบรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนทั่วไป


ประกาศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 [อ่านประกาศ]

หมายเหตุ วันสอบคัดเลือกและวันประกาศผลการคัดเลือก รอปฏิบัติตามกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ จะประกาศให้ทราบลำดับถัดไป

ส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ อีเมล์ : saparachinee.142@gmail.com

ติดต่อสอบถามและข้อสงสัย โทร : 08-8788-3250

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. ตรวจสอบรายละเอียดผู้สมัคร

ตรวจสอบรายละเอียดของผู้สมัคร และไฟล์สำเนาเอกสารการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ก่อนการ Upload

หลักฐานการสมัคร
  • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
  • สำเนา ปพ.1:ป / ปพ.1:บ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะ ม.1)
  • ผลการสอบ O-NET ดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่
2. กรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มออนไลน์

3. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน นำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านทาง Internet Banking (Krungthai NEXT)

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

หลักฐานสำหรับเข้าห้องสอบ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประจำตัวสอบ นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้หลังจาก วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สมัครออนไลน์


รายงาน การสมัครออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการเรียน จำนวนผู้สมัคร
ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 175
ห้องเรียนความเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (No - Paper) 51
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน 29
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น 34
ห้องเรียนทั่วไป 205
สมัครรวมทั้งหมด : 494

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียน จำนวนผู้สมัคร
ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์ / แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 86
ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (No Paper) 12
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 76
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน 15
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น 5
สมัครรวมทั้งหมด : 194